Bücher zum Thema

Microsoft AJAX Library zurück zum Lexikoneintrag Microsoft AJAX Library


Doberenz, Walter; Fischer, Matthias; Frank, Jana; Gewinnus, Thomas; Krause, Jörg; Lorenz, Patrick A.; Neumann, Jörg; Schwichtenberg, Holger
.NET 3.5: WPF, WCF, LINQ, C# 2008, VB 2008 und ASP.NET AJAX
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2008
Gebundene Ausgabe; 418 Seiten; ab 3,85 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Wenz, Christian
Programming ASP.NET AJAX
O'Reilly & Associates, 1
Taschenbuch; 473 Seiten; ab 17,96 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Galloway, Jon; Haack, Phil; Wilson, Brad; Allen, K. Scott
Professional ASP.NET MVC 4: Covers ASP.NET MVC 4
Wrox, 2012
Taschenbuch; 504 Seiten; ab 40,90 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Cox, Ken
ASP.NET 3.5 For Dummies (English Edition)
For Dummies, 2011
Kindle Ausgabe; 432 Seiten; ab 21,80 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Esposito, Dino
Microsoft® ASP.NET and AJAX: Architecting Web Applications
Microsoft Press, 2009
Taschenbuch; 352 Seiten; ab 104,00 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Alessandro Gallo; David Barkol; Rama Krishna Vavilala
ASP.NET AJAX in Action
Manning, 2007
Taschenbuch; 576 Seiten; ab 48,24 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Brinzarea, Bogdan; Darie, Cristian
Microsoft AJAX Library Essentials: Client-side ASP.NET AJAX 1.0 Explained: A practical tutorial to enhancing the user experience of your ASP.NET web ... ASP.NET 2.0 Applications (English Edition)
Packt Publishing, 2007
Taschenbuch; 300 Seiten; ab 30,99 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de


Tobias Hauser
Microsoft Ajax. Ajax Library, ASP.NET 2.0 Extensions, Ajax Control Toolkit schnell+kompakt
Entwickler.Press, 2007
Taschenbuch; 119 Seiten; ab 9,90 Euro
 Details und Bestellung bei Amazon.de